Supergaming

ยื่นภาษี

ยื่นภาษี
ยื่นภาษี

สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนจะต้องรู้กันทุกคน เป็นสิ่งที่รัฐนั้นจะต้องเรียกเก็บจากมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย คือ การ ยื่นภาษี ที่จะช่วยให้รัฐนั้นมีข้อมูลรายได้ของบุคคล หรือประชาชนในประเทศ เพื่อให้รัฐได้มีข้อมุลเพียงพอสำหรับนำไปคิดพิจารณาวางแผนเศรษฐกิจ ออกแบบนโยบายต่าง ๆ ยื่นภาษีออนไลน์ หรือ เพื่อได้รูุ้ว่าคนกลุ่มไหนมีรายได้เท่าไหร่ และคนรายได้น้อยมีจำนวนเท่าใด เพื่อกำหนดสวัสดิการต่าง ๆ  ซึ่งมีขั้นตอนการยื่น ภาษีเงินได้บุคคลธะรรมดา 2 แแบด้วยกัน ได้แก่ 

ยื่นภาษี ออนไลน์
 • แบบ ภ.ง.ด. 90 : ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ 
 • แบบ ภ.ง.ด. 91 : ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือน โดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว 

เตรียมเอกสารก่อน ยื่นภาษี

 • หนังสือรับรองเงินเดือน 50 ทวิ จากนายจ้าง ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา เป็นเอกสารที่ระบุว่า ปีนั้นมีรายได้เท่าไหร่ มีการหักชำระหกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ 
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา – มารดา บุตร หรืออุปการะคนพิการ
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อที่จะนำมาใช้ในการกรคอกแบบฟอร์ม ยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF เบี้ยประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า หรือบริการ 

ขั้นตอนการยื่นผ่านออนไลน์ 

ส่งภาษี
 • เข้าเว็บไซค์ของกรมสรรพากร 
 • เลือก ภ.ง.ด. 90/91 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ต้องลงทะะเบียนยื่นก่อน โดยกรอกข้อมุลส่วนตัว 
 • เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มาที่หน้าแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 โดยมีข้อมูลที่เคยกรอกไว้ตอนลงทะเบียนปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ละเอียดเรียบร้อย หากข้อมุลถูกต้องให้กดรายการต่อไป 
 • เลือกสถานะจัดการชีวิต 
 • เลือก ประเภทเงินได้ และค่าลดหย่อนการเสียภาษี
 • หากเป็นมนุษย์เงินเดือน coin master ให้เลือกมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี่ยง บำนาญ 
 • ส่วนเงินที่ได้รับการยกเว้น หรือค่าลดหย่อนนั้น จะมีให้เลือกทั้งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF หรืออุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • เมื่อเลือก และตรวจสอบข้อมุลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำรายการต่อไป 
 • กรอกรายการเงินเดือน ค่าจ้างบำนาญต่าง ๆ โดยเอามาจากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ยื่นภาษี 2564 ไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถ้ามี กรอกในช่อง บันทึกจำนวนเงินที่สะสมตลอดปี ที่สำคัญจะต้องไม่ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ 
 • ส่วนคนที่เปลี่ยนงาน หรือออกจากงานระหว่างปี ให้ติดตามขอเอกสารของที่ทำงานใหม่ เพื่อนำมายื่นรวมกันด้วย
 • บันทึกรายการค่าลดหย่อนที่เรามี กรอกใส่ทั้งหมด  
 • ตรวจสอบข้อมุลการคำนวณภาษี โดยระบบของกรมสรรพากรจะคำนวณให้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้อคำนวณเอง
 • หากมีขอมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทำการยืนยัน เพื่อ ยื่นภาษี 
 • กดยืนยันการจ่ายเงิน หรือตรวจสอบการคืนภาษี แบะเบือกช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สะดวกที่สุด 

ให้บริการยื่นแบบ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 

vat
 • เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เสียภาษี  นอกเหนือจากยื่นแบบ ด้วยกระดาษ
 • เพิ่มคุณภาพ และความถูกต้องของข้อมูล
 • ให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากลดขั้นตอนยื่นแบบฯ และชำระภาษี
 • ลดต้นทุนทั้งด้านผู้เสียภาษี และกรมสรรพากร
 • สนับสนุนนโยบาย E-Government
 •  กรมสรรพากรไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และการใช้บริการยื่นภาษี   กรณียื่นแบบ แล้วมีเงินภาษีต้องชำระ หน่วยรับชำระภาษีและช่องทางชำระภาษีมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ซึ่งมีทั้งฟรีและคิดค่าบริการ
 • ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประหยัดพลังงาน  เวลา สล็อตอันดับหนึ่ง  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ และชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
 • ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลา ยื่นแบบ และชำระภาษี ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 
 • บริการยื่นแบบภาษี แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบริการ 24 ชั่วโมงของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • มีโปรแกรมที่จะช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น ยื่น ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย ภายใน กี่ วัน ตามที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม และหากพบข้อมูลที่ผิดพลาด ในบางกรณีระบบจะส่งรายการเตือนเพื่อให้แก้ไขได้ทันที 
 • เพื่อความมั่นใจว่า กรมสรรพากรจะได้รับแบบ และเงินภาษีที่ชำระแล้ว โดยจะมีหลักฐานยืนยันตัวตน 3 ระดับ คือ 
  • ระดับที่ 1 ยืนยันตอบรับทันที เมื่อทำรายการยื่นแบบภาษีสำเร็จ 
  • ระดับ ที่ 2 ยืนยันการรับแบบภาษี ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E – mail ในวันถัดไป 
  • ระดับที่ 3 ยืนยันการรับชำระภาษีด้วยใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซค์ โดยเช้าสู่ระบบ พิมพ์ใบเสร็จ แล้วป้อน หมาเลขผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ช้ยื่นแบบภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 
 • ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น เนื่องจากลดขั้นตอนหลายอย่างที่ให้ความสะดวกแก้ผู้ใช้บริการ เช่น การบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล