Supergaming

dltv

dltv 01

ประวัติและความเป็นมา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2538 และเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ทรงพระราชทานทุนประเดิมและตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิฯ สืบมา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล อาทิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 15,000 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 6,000 แห่ง และอื่น ๆ ทำให้ครูและนักเรียนได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นกว่า 2,200,000 คน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังมีส่วนช่วยพัฒนาครูปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ด้วยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการศึกษาสายอาชีพ อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย แต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย อีกทั้งปรับการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น3 ระดับคือ อนุบาล 1 – 3  ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 , dltv ม.2 , dltv ม.3

เรียน ออนไลน์ dltv คือ สื่อการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึง ปวช. และ ปวส. โดยเนื้อหาวิชาสามัญมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล  และ เนื้อหาวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพ ไกลกังวลซึ่งประกอบด้วย

(1) วิดีโอ คลิปการสอน

(2) สไลด์บรรยายรูปแบบพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ที่ครูใช้ใน การเรียน การสอน

(3) ใบความรู้และใบงาน

(4) แบบฝึกหัด ฯลฯ

การจัดการศึกษาในประเทศไทยในหลายส่วนยังประสบปัญหาในเรื่องของความทั่วถึงเท่าเทียม และ คุณภาพโรงเรียนในชนบทส่วนใหญ่ขาดแคลนครูผู้สอน ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูคนเดียวต้องสอนหลายวิชาหลายชั้นเรียนครูจบ การศึกษาไม่ตรงกับวิชาที่ต้องสอน ไม่มีความชำนาญในวิชาที่สอนจึงยากที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ระบบ การ เรียน ออนไลน์ dltv ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปสามารถเรียกใช้งาน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://edltv.net/ และสามารถนำมาใช้งานภายในสถานศึกษาโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ตแบบ off-line ได้

ใครเรียนได้บ้าง

ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาเรียน คือ นักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่ในโรงเรียน ที่ห่างไกลอาจมีครูผู้ชำนาญการ จำนวนจำกัด และความรู้ความเชี่ยวชาญไม่มีในบางวิชา ก็จะให้เรียนผ่านทางช่องนี้แทนนอกจากนั้นยัง เปิดฉายทาง โรงเรียนทั่วประเทศสังกัด สพฐ. อปท. ตชด. พระปริยัติธรรมศูนย์การเรียนรู้ กศน. รวม ไปถึงโรงเรียนเอกชนบางแห่งอีกด้วย

ซึ่งวิชาที่มีการเรียน การสอนนั้นมีตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ประถม ไปจนถึง มัธยมศึกษาโดย 1 ช่อง หมายถึง 1 ชั้นปี เช่น หากจะเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็เลือกช่อง  dltv1 เรียงไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งก็คือ dltv 9 นั่นเอง

วิชาที่เปิดสอน dltv

สำหรับวิชาที่เปิดสอบประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานอย่าง สุขศึกษา ภาษาไทย ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ส่วนความหลากหลายของวิชาอื่นๆ ก็จะมีมากขึ้นตามระดับชั้นที่เรียน และ เนื่องจากเป็นช่องเรียนที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ นอกจากจะมีการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังมีเนื้อหา อื่นๆ เช่น สารคดี เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

dltv 02

จุดเด่นของระบบ dltv

ระบบ edltv มีความสะดวกในการเผยแพร่วงกว้างด้วย extrernal harddisk ที่มีราคาถูกลงเรื่อยๆ หน่วยงานใดๆ สามารถให้บริการสำเนาได้ง่าย และ ไม่มีค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์ระบบ edltv

ผู้เรียนเลือกชมวิดีโอคลิปการสอนหรือ หยุดภาพหรือ เล่นซ้ำ ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ

ผู้ใช้สามารถค้นหาบทเรียนที่ต้องการ เรียนได้ง่ายด้วยการ ค้นหา (search) และคำสำคัญ (keyword)

เนื้อหาใน edltv ที่เป็นวิดีโอคลิป การสอนความยาว 50 นาที หรือ 1 คาบนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3-4 ตอนมีคำอธิบายเนื้อหา ของ วิดีโอ คลิปการสอนเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดู และ ดาวน์โหลดได้ไว เพราะไฟล์วิดีโอมีขนาดเล็กใช้งานผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) ได้

โรงเรียนสามารถเลือกใช้ระบบ edltv ในแบบออฟไลน์ (ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยเลือกใช้ระบบ edltv บนฮาร์ดดิสก์โดยนำมา ใช้ในห้องเรียนได้โดยการ เชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์กับโปรเจ็คเตอร์ หรือ จอโทรทัศน์

บทความที่น่าสนใจ : pgslot-game