Supergaming

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย การจำลองบริเวณใด ลริเวณหนึ่ง เป็นการจำลองให้เกิดเป็นรูปภาพ ที่ย่อขนาดลงมาระดับนึง โดยจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ บนพื้นโลก แผนที่ ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือบริเวณย่อย ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งแผนที่มักจะเป็นรูปสองมิติ โดยจะแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณหนึ่งอย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต SurfZone

แผนที่ประเทศไทย-min
 • ชื่อแผนที่ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเป็นแผนที่เรื่องอะไร แสดงรายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ โดยปกติชื่อแผนที่จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมแสดงไว้ด้วย เช่น แผนที่ประเทศไทยแสดงเนื้อที่ป่าไม้ แผนที่ระเทศไทยแสดงการแบ่งภาคและเขตจังหวัดเป็นต้น
 • ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึ่งเป็นขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่แสดงบนแผนที่แผ่นนั้น มักจะแสดงด้วยเส้นขนาน เพื่อแสดงตำแหน่งละติจูด กับเส้นเมริเดียน เพื่อแสดงตำแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตัวเลข เพื่อบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งต่าง ๆ คาสิ โน ออนไลน์ 888
 • ทิศทาง มีความสำคัญต่อการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ โดยในสมัยโบราณใช้วิธีดูทิศทางตามการขึ้น และตกของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และ การดูทิศทางของดาวเหนือในเวลากลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการหาทิศขึ้น เนื่องจากเข็มของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใช้ทิศทางในแผนที่ประกอบกับเข็มทิศ หรือ การสังเกตดวงอาทิตย์และดาวเหนือ จึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ ที่เราต้องการได้ ในแผนที่จะต้องมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ถ้าหากแผนที่ใดไม่ได้กำหนดภาพเข็มทิศหรือลูกศรไว้ ก็ให้ใจว่าด้านบานของแผนที่ คือ ทิศเหนือ
 • สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่า และแปลความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายสัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ

ความเป็นมาแผนที่ประเทศไทย 

แผนที่ประเทศไทย 2-min
 • ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทางกรมแผนที่ได้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนที่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ในการทำสงคราม มีอยู่ ๒ เรื่อง  ที่อยู่ในความสนใจมากที่สุด ตอนท้าย ๆ ของสงครามได้มีวิวัฒนาการใช้การถ่ายรูปทางอากาศจากเครื่องบินทำแผนผัง และ มีการให้กำเนิดระบบแผนที่ตาราง พันทิป
 • สนามรบ ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ อยู่ในพื้นที่หลายประเทศ แผนที่ของแต่ละประเทศของฝ่ายสัมพันธมิตรใช้โครงสร้างแผ่นระวางแผนที่ไม่เหมือนกันทั้งหมด การใช้ขนาดทรงวงรีของโลกก็มีความแตกต่างกันบ้าง กองทัพบกที่ ๒ ของประเทศฝรั่งเศส ได้ริเริ่มนำระบบแผนที่ตารางมาใช้ให้ชื่อว่า ระบบแผนที่ตารางกิโลเมตรลัม-เบิร์ต ในเวลาสงคราม ปรากฏได้ผลดี บรรดากองทัพบกฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงใช้ระบบการนั้นทั่วไป
 • กรมแผนที่เห็นเป็นการสมควร ที่จะจัดการคำนวณทำสมุดคู่มือแผนที่ตาราง แบบลัมเบิร์ตขึ้นไว้สำหรับใช้ในราชการ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ ใช้สมุด  คู่มือแผนที่ตารางสำหรับช่วยการคำนวณ และแสดงตารางเลข เพื่อให้หาผลได้ตามประสงค์ เป็นสมุดคู่มือปฏิบัติการต่อไป 
 • สมุดคู่มือแผนที่ตารางเล่มนี้ ได้คำนวณขึ้นไว้สำหรับประเทศไทย  ใช้แบบเส้นโครงแผนที่ลัมเบิร์ตคอนฟอร์มาลรูปกรวย คอนฟอร์มาล ๆ ที่อยู่บนผิวพื้นของโลก จะแสดงไว้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ และ ตามมาตราส่วนบนแผ่นแผนที่ และ มาตราส่วนจะถูกต้องแท้ทีเดียวตามวงละติจูด ๒ วง ซึ่งเลือกใช้ในการคำนวณ และ เส้นเมริเดียนเป็นเส้นตรงแผ่ออกจากศูนย์รวมกับศูนย์เดียว icloud
 • การคำนวณเลขในสมุดเล่มนี้ ได้เลือกใช้  วงละติจูดที่ ๘ องศา และที่ ๑๘ องศา เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนในการจำลองรูปแผนที่ทั่วไปในประเทศไท ยลงในแผ่นแผนที่มีน้อยที่สุด แผนที่ประเทศไทย 
 • ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ หน่วยทหารนี้ได้จัดพิมพ์แผนที่จำนวนหลายล้านแผ่นให้กองทัพสหรัฐฯ ซึ่งปฏิบัติการอยู่ทั่วไป ในสนามรบในพื้นที่มากมายหลายแห่งเป็นจำนวนล้าน ๆ แผ่น 
 • สงครามโลกครั้งที่ ๒ นี้ได้ทำให้มีความต้องการใช้เครื่องมือที่มีอยู่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกมาแล้วเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเร่งรีบพัฒนาเครื่องมือ ช่วยในการถ่ายรูปในการสำรวจ และต้นหน และ ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้โฟโตแกรมเมตรี เพื่อการโจมตี และ ป้องกันประเทศทั้งทางบก และทางทะเล จึงทำให้การแปลความหมายจากรูปถ่ายเป็นวิทยาศาสตร์ใหม่ที่สำคัญมาก ทางสหรัฐอเมริกายังได้รับความสำเร็จ ในการตกล้องถ่ายรูปเป็นแบบทีไม่มีที่ปิดมีกรวยเลนส์เป็นคู่ และการทรงตัวแบบไจโรสโคป และรู้ถึงเทคนิคของการถ่ายรูปทางอากาศในเวลากลางคืน

 ประเภทของแผนที่ 

แผนที่ประเทศไทย 3-min
 • แผนที่กายภาพ แผนที่ที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก
 • แผนที่รัฐกิจ แผนที่ที่เน้นการแสดงเขตปกครองเป็นหลัก 
 • แผนที่เศรษฐกิจ แสดงเขตอุตสาหกรรม การเกษตร การประมง และทรัพยากรธรรมชาติ 
 • แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่แสดงชั้นหิน Y8
 • แผนที่เฉพาะเรื่อง แสดงที่ตั้งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ เช่น แผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท ห้าง ร้าน 

ประโยชน์ของการใช้แผนที่ 

 • สามารถใช้ประโยชน์หลัก ๆ จากแผนที่ได้ในชีวิตประจำวัน แผนที่ประเทศไทย  ทั้งการเดินทาง การคมนาคม ค้นหาเส้นทาง ถนน การเดินรถของรถประจำทาง รวมไปถึงการช่วยบอกในเรื่องสภาพพื้นที่ดิน ฟ้า อากาศในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย 
 • เป็นอุปกรณ์ชั้นดีในการสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ต่าง ๆ หรือ การอ่านแผนที่ให้ง่ายมากขึ้น
 • มีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานด้านยุทธศาสตร์ เช่น รู้จักเส้นทางการเดินทาง, การหลบหนี, ทำเลที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศในพื้นที่สงคราม เป็นต้น
 • ด้านเศรษฐกิจกับการปกครอง  กำหนดอาณาเขตของจังหวัดต่าง ๆ ได้ชัดเจน ช่วยพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงการบอกถึงปริมาณประชากร สุขอนามัยที่ควรเข้าถึง